хайх үгээ бичих

Шуурхай мэдээ

Редакцийн бодлого:

www.ZOX.mn мэдээллийн сайтын редакци нь аливаа улстөрийн нам, хүчин, бизнесийн болон төр засгийн байгууллагын хараат байдлаас ангид байж, иргэдийн үнэн бодитой, тэнцвэртэй мэдээлэл хүлээн авах эрхийг ханган, мэргэжлийн ёс зүйгээ дээдлэн ажиллана. Үнэн бодитой, Хараат бус, Тэнцвэртэй, Шударга, Шуурхай, Хүртээмжтэй, Ил тод, Үл ялгаварлах, Хүнлэг энэрэнгүй, Хариуцлагатай байх үндсэн зарчмыг бид баримталж, сэтгүүлчийн ёс зүйн зарчмыг мөрдөн үйл ажиллагаагаа түгээнэ.

Эх сурвалж тодорхойгүй, хувь хүний нэр хүнд, алдар нэрд халдсан, доромжилсон, гүтгэсэн, хов живийн чанартай мэдээллээс бид ямагт ангид ажиллаж, уул уурхай, эдийн засаг, бизнес, улс төр, эрэн сурвалжлах чиглэлийн мэдээллийг голчлон түгээнэ. Ингэхдээ хамгийн сүүлийн үеийн, хамгийн шинэлэг, хамгийн даацтай мэдээллийг бичмэл болон видео хэлбэрээр олон нийтэд хүргэн ажиллана. Нийгмийн дуу хоолой болж, шударга ёсны төлөө тэмцэн, хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагааг шүүмжлэн илчилж, эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн үнэ цэнийг тогтооно.

Манай редакци Хараат бус, Мэргэжлийн, Хариуцлагатай сэтгүүлзүйн соёлыг хэвшүүлж, үнэ цэнийг тогтоон үлгэрлэнэ.